تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

معادلات قیود غیر هولونومیک

[PDF]دینامیک – دانشگاه صنعتی همدان

profs.hut.ac.ir/~bmf/Chapter7-Dynamics_farsi.pdf

Translate this page

ﻣﻌﺎدﻻت اوﯾﻠﺮ. -. ﻻﮔﺮاﻧﮋ. را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﻪ. دﺳﺖ آورد . ﻣﺜﺎل. : ﺗﻌﺮﯾﻒ. ﻣﻌﺎدﻟﻪ اوﯾﻠﺮ. -. ﻻﮔﺮاﻧﮋ …. در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت اﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از. ﻓﺎﻓﯿﻦ ﻫﺎ اﻧﺘﮕﺮال ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻗﯿﺪ. (. و ﺳﯿﺴﺘﻢ. ) … g(x,y,t)=0. ) اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﯾﮏ. درﺟﻪ. آزادي. دارد. و. ﻗﯿﺪ. ﻫﻮﻟﻮﻧﻮﻣﯿﮏ. اﺳﺖ . ﻓﺮم. ﻓﺎﻓﯿﻦ. ﻗﯿﺪ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. زﯾﺮ. اﺳﺖ.

قیود نان هلونومیک – پرسش و پاسخ

www.irexpert.ir/webforms/forum/Question.aspx?QID…

Translate this page

Jan 23, 2014 – شرح پرسش: راجع به قیود نان هلونومیک کسی توضیحی داره بده ؟ … از دیدگاه کنترلی وقتیمعادلات دینامیک سیستمهای غیر هولونومیک به فرم فضای …

حل مسائل دینامیک به روش کین (Kane) – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات …

ganj.irandoc.ac.ir/articles/11458

Translate this page

در فصل اول پس از ذکر مقدمه مفاهیمی همچون مختصات تعمیم یافته، قیود هولونومیک و … در بدست آوردن معادلاتحرکت نظیر درجه آزادی سیستم غیر هولونومیک ساده می‌باشد.

پاک کردن محدودیت ها – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=غیر+هولونومیک

Translate this page

یک دیدگاه هندسی ازسیستم های مکانیکی مقید غیر هولونومیک برای تعدادی از … دینامیک و کنترل سیستم‌های با محرک داخلی و قیود غیر انتگرال‌پذیر برای یک ربات کروی … دراین پایان نامه، جهت بدست آوردن معادلات حرکت ، روشهای نیوتن – اویلر، لاگرانژ و …

معادلات دینامک معکوس منیپولاتور با پایه متحرک غیر هولونومیک با …

datasara.com/…/معادلات-دینامک-معکوس-منیپولاتور-ب…

Translate this page

۲ days ago – معادلات دینامک معکوس منیپولاتور با پایه متحرک غیر هولونومیک با … تحقیق بر اساس فرمولاسیون لاگرانژ استخراج شده است‌؛ اما تنها قیود هولونومیک …

کنترل امپدانس چندگانه برای جابجایی اجسام توسط یک روبات متحرک با …

https://journals.ut.ac.ir/article_10111.html

Translate this page

by رستگاری – ‎۲۰۰۵

بدین منظور ، پس از مرور این روند در حرکت بدون قید ، با اعمال قید غیر هولونومیک عدم … دو بازوی عامل دو درجه آزادی می باشد ، معادلات صریح دینامیکی سیستم به دست آید .

[PDF]اصل مقاله (۳۸۲ K)

journals.modares.ac.ir/article_11495_45470a22a0874…

Translate this page

by موسویان – ‎۲۰۱۴ – ‎Related articles

Oct 4, 2014 – First, system kinematic and dynamic equations are obtained. A non- …. ﮐﻨﺘﺮل رﺑﺎت ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﻫﻮﻟﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﮐﻪ داراي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ. ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺮه …

دینامیک و کنترل حرکت سیستم‌های روباتیک دارای پایه متحرک – مجله …

jame.iut.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2…

Translate this page

صحت این برنامه مدلسازی با مقایسه نتایج آن با معادلات مبسوط حاصل از انجام … واژه‌های کلیدی: روبات متحرک، مدل‌سازی دینامیکی، قیود غیر هولونومیک، کنترل حرکت،.

طراحی مسیر بهینه برای یک شناور تندروی پروازی با هدف کمینه سازی زمان …

joc.kntu.ac.ir/browse.php?a_id=82&sid=1…fa

Translate this page

… هدایت، قیود مربوط به سرعت های خطی و زاویه-ای شناور و قیود غیر هولونومیک ناشی از دینامیک … برای حل این مساله کنترل بهینه مقید به روش غیر مستقیم، مجموعه معادلات … و همچنین تکنیک تابع جریمه توسعه یافته خطی برای اعمال قیود تساوی و نامساوی، …

Pd action | alireza amirpoor – Academia.edu

www.academia.edu/19492345/Pd_action

Translate this page

Academia.edu

ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ، ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ رﺑﺎت ﻣﺘﺤﺮك ﭼﺮخدار ، در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﯽ و دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ، در اﺑﺘﺪا . اﺳﺖ ، ( و ﯾﮏ ﻗﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﻫﻮﻟﻮﻧﻮﻣﯿﮏ , , ) ﺳﯿﺴﺘﻢ …

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.